જો દુખાવો આ લોકડાઉન દરમ્યાન ચાલુ રહે તો આપણી વાતચીત શું કામ નહિ? મિશન હેલ્થ આવી રહ્યું છે "રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ ઓન સ્પાઇન" - ડો. આલાપ શાહ સાથે - ફેસબુક લાઈવની એક અનોખી સિરીઝ અમારી સાથે શેર કરો તમારા કોઈ પણ સવાલ - પછી એ કમરનો દુખાવો હોય, ગરદનનો દુખાવો હોય, સ્લીપ ડિસ્ક હોય કે સાયટિકા પ્રથમ એપિસોડ: ગુરુવાર, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦, સવારે ૧૧:૦૦ વાગે જોડાઓ અમારી સાથે: https://www.facebook.com/MissionHealthIndia Call: +916356263562 www.missionhealth.co.in

facebooklive, rapidfireonspine, DrAalapShah, SuperSpecialitySpineClinic, SpineClinic, BackPain, NeckPain, SlippedDisc, MissionHealth, MissionHealthIndia, AbilityClinic, MovementIsLife

Dr. Alap Shah,  facebooklive, rapidfireonspine, DrAalapShah, SuperSpecialitySpineClinic, SpineClinic, BackPain, NeckPain, SlippedDisc, MissionHealth, MissionHealthIndia, AbilityClinic, MovementIsLife

જો દુખાવો આ લોકડાઉન દરમ્યાન ચાલુ રહે તો આપણી વાતચીત શું કામ નહિ? મિશન હેલ્થ આવી રહ્યું છે "રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ ઓન સ્પાઇન" - ડો. આલાપ શાહ સાથે - ફેસબુક લાઈવની એક અનોખી સિરીઝ

અમારી સાથે શેર કરો તમારા કોઈ પણ સવાલ - પછી એ કમરનો દુખાવો હોય, ગરદનનો દુખાવો હોય, સ્લીપ ડિસ્ક હોય કે સાયટિકા
પ્રથમ એપિસોડ: ગુરુવાર, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦, સવારે ૧૧:૦૦ વાગે

જોડાઓ અમારી સાથે: https://www.facebook.com/MissionHealthIndia

Call: +916356263562
www.missionhealth.co.in

#facebooklive #rapidfireonspine #DrAalapShah #SuperSpecialitySpineClinic #SpineClinic #BackPain #NeckPain #SlippedDisc #MissionHealth #MissionHealthIndia #AbilityClinic #MovementIsLife

જો દુખાવો આ લોકડાઉન દરમ્યાન ચાલુ રહે તો આપણી વાતચીત શું કામ નહિ? મિશન હેલ્થ આવી રહ્યું છે "રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ ઓન સ્પાઇન" - ડો. આલાપ શાહ સાથે - ફેસબુક લાઈવની એક અનોખી સિરીઝ અમારી સાથે શેર કરો તમારા કોઈ પણ સવાલ - પછી એ કમરનો દુખાવો હોય, ગરદનનો દુખાવો હોય, સ્લીપ ડિસ્ક હોય કે સાયટિકા પ્રથમ એપિસોડ: ગુરુવાર, ૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦, સવારે ૧૧:૦૦ વાગે જોડાઓ અમારી સાથે: https://www.facebook.com/MissionHealthIndia Call: +916356263562 www.missionhealth.co.in #facebooklive #rapidfireonspine #DrAalapShah #SuperSpecialitySpineClinic #SpineClinic #BackPain #NeckPain #SlippedDisc #MissionHealth #MissionHealthIndia #AbilityClinic #MovementIsLife

Let's Connect

sm2p0